Voornemende studente (óf Graad 12 leerders of leerders wat reeds Graad 12 geslaag het) wat aan die minimum vereistes voldoen en reeds aansoek gedoen het vir ingenieurswese by die NWU word uitgenooi om die Ingenieurstoets te skryf op enige van die datums hieronder:

  • 5 Oktober (NWU Potchefstroom)

  • 16 November (NWU Potchefstroom)

Die Ingenieurstoets strek oor een dag en daar is geen registrasiefooi gekoppel aan die skryf van die Ingenieurstoets by die NWU nie.

Registreer aanlyn vir die Ingenieurstoets deur op hierdie skakel te kliek.

Vir enige navrae, voel vry om Sonette Becker te kontak by (018) 299 1318 of via e-pos by sonette.becker@nwu.ac.za.

Snelstroomaansoekers

As jou punte vir Wiskunde en Wetenskap ten minste 70% is en jy 'n algemene gemiddeld van 70% en 'n APS van 34 verwerf het, word jy as ʼn snelstroomaansoeker beskou en hoef jy eers die toets tydens die oriëntasieweek in Januarie 2020 te skryf. Die toetsresultate sal vir navorsingsdoeleindes gebruik word.

Jy is egter welkom om nou reeds die toets af te lê. Indien jy in die eindeksamen om een of ander rede nie aan die vereistes van die ingenieursprogram voldoen nie, sal ons die resultate van die Ingenieurstoets kan gebruik om jou te adviseer rakende jou studies in ingenieurswese.

Voldoen aan die minimum vereistes, maar nie ‘n snelstroomaansoekers nie

As jou punte aan die minimum vereistes vir die ingenieursprogram voldoen, maar nie aan die snelstroomvereistes nie, moet jy wel die toets reeds in 2019 aflê. Indien jy met die finale NSS-punte nie aan al die vereistes voldoen nie, of jou punte lyk nie so goed soos jy verwag het nie, sal ons Ingenieurstoets vir jou ʼn alternatiewe roete tot ons programme bied. Die toetsresultate sal dan gebruik kan word om die beste opsies vir jou akademiese loopbaan te beplan sodat jy uiteindelik suksesvol in jou ingenieurstudies kan wees.

Voldoen nie tans aan die minimum vereistes nie

Indien jy nie tans voldoen aan een of meer van die gestelde minimum vereistes nie, mag jy ook die Ingenieurstoets skryf. Die keuringskomitee kan dan op grond van die toetsresultate en jou skoolpunte ʼn akademiese plan aanbeveel met die oog op toelating tot ingenieurswese.